Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

V rámci této prioritní osy budou podporovány následující oblasti:

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

2.1) Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Investice přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám.

Cílem podpory této podoblasti je zaměřit se na optimalizaci infrastruktury sociálních služeb, odstranění překryvů v jejich nastavení a rozmístění a udržitelnost sítě sociálních služeb.

Očekávaným výsledkem je vyšší dostupnost a kvalita služeb vedoucí k sociální inkluzi, dostupné sociální bydlení pro potřebné a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.

Příklady podporovaných činností

Podporováno bude např. zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče a zřizování nových (i výstavba) či rekonstrukce stávajících zařízení (i pobytových) pro dosažení deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení. Podporována bude infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a sociálním vyloučením a infrastruktura komunitních center.

Dále bude podporováno pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení. Podporováno bude zahrnutí doplňující zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.

Příjemci podpory:

 • nestátní neziskové organizace,
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní neziskové organizace,
 • církve/církevní organizace.

Územní zaměření podpory

Podpora sociálních služeb (vč. rozvoje, dále deinstitucionalizace, humanizace a transformace) a infrastruktura komunitních center na celém území ČR kromě Prahy, aby byla zajištěná vazba na projekty, které podporuje OP Zaměstnanost na stejném území. V souladu s čl. 96 (1) (a) obecného nařízení bude podpora zacílena na celé území ČR, aby mohly být problémy sociálního vyloučení a boje s chudobou řešeny systémově v celé ČR.

Sociální bydlení bude podporováno na území správních obvodů ORP se sociálně vyloučenou lokalitou s výjimkou území hl. m. Prahy.

 


2.2) Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem, kteří by se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a přispívá ke snižování nezaměstnanosti. Existence a rozvoj sociálních firem prospívá nejen zaměstnancům samotným, ale ve svém důsledku celé společnosti.

Mezi nejvíce ohrožené z pohledu trhu práce patří osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, absolventi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a etnické menšiny, zejména Romové.

Příklady podporovaných činností

Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků.

Příjemci podpory:

 • osoby samostatně výdělečné činné,
 • malé a střední podniky,
 • obce,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace.

Územní zaměření podpory

Území celé ČR s výjimkou území hl. m. Prahy.


2.3) Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Cílem je vytvoření systému funkční a udržitelné péče, podporující sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením v důsledku jejich zdravotního stavu a ztížené dostupnosti zdravotních služeb, a zkrácení doby pobytu mimo přirozené prostředí a doby pracovní neschopnosti.

Aktivity jsou zaměřené na vyrovnání postavení nemocných v systému zdravotní péče v ČR, na posílení sociálního začlenění a umožnění přesunu péče do komunity. Umožní přístup ke kvalitním zdravotním službám, které dosud nebyly dostupné. Návazná péče bezprostředně navazuje na léčbu poskytovanou v centrech vysoce specializované péče a má velký význam při léčbě nejzávažnějších chronických onemocnění.

Příklady podporovaných činností

Zvýšení kvality vysoce specializované a návazné péče bude dosaženo prostřednictvím modernizace infrastruktury poskytovatelů vysoce specializované péče (onkogynekologická a perinatologická síť) v podobě pořízení přístrojového vybavení a nezbytných stavebních úprav. Dále modernizací infrastruktury návazné péče v podobě pořízení přístrojového vybavení a nezbytných stavebních úprav.

Transformace psychiatrické péče bude realizována zvláště deinstitucionalizací psychiatrických nemocnic pořízením vybavení mobilních týmů, zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče a zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče.

Deinstitucionalizace systému bude podpořena zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro dosažení efektivního systému péče, např. podporou všeobecných nemocnic (nejde o zařízení typu psychiatrická nemocnice) poskytujících akutní péči, jako předpokladu pro uvolňování dlouhodobé institucionální péče v psychiatrických léčebnách (dle nové terminologie psychiatrické nemocnice).

Podporována bude doplňující zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, parky a zahrady.

Příjemci podpory:

 • příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 anebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních,
 • nestátní neziskové organizace,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Územní zaměření podpory

Aktivity pro návaznou péči: podporovatelné jsou nemocnice s alespoň 4 základními obory péče – gynekologie a porodnictví, pediatrie, chirurgie a vnitřní lékařství, s minimálním počtem 300 lůžek 65 a splňující kritérium spádovosti. Koncepce návazné péče umožňuje podpořit i menší poskytovatele péče, pokud jsou v daném regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou, avšak splňují všechna ostatní kritéria. Kritéria splňuje 40 poskytovatelů z celkového počtu 167 nemocnic v ČR (údaj z roku 2012).

Aktivity pro vysoce specializovanou péči: zařízení zahrnutá ve věstnících Ministerstva zdravotnictví ČR, definujících národní síť specializovaných pracovišť. Základními kritérii zařazení zdravotnických specializovaných pracovišť do národních sítí jsou především: dostupnost specializované zdravotní péče v návaznosti na vymezená spádová území, zajištění standardů vybavení pracoviště, odbornost a kvalifikace personálu. Předpokládá se podpora 14 onkogynekologických center a 12 perinatologických center.

Aktivity pro transformaci poskytování psychiatrické péče: celé území ČR s výjimkou území hl. m. Prahy.


2.4) Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Investice do odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

Cílem podpory je vybavit zařízení pro vzdělávání (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní rozvíjet klíčové schopnosti, zlepšit kvalitu celoživotního učení, to je formálního (předškolního, základního, středního, vyššího odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých.

Pro dosažení cíle je nutné podpořit stavby, stavební úpravy a vybavení zařízení pro vzdělávání a dalších subjektů podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit pro výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, pro odborné vzdělávání, využitelné i pro celoživotní učení a rekvalifikace v souladu s požadavky trhu práce. Nízká dostupnost kvalitních zařízení péče o děti v předškolním věku vytváří bariéry pro návrat žen po mateřské dovolené na trh práce a limituje využití předškolního vzdělávání k vytváření studijních schopností a sociální integrace jednotlivců. Obzvláště naléhavá je tato potřeba v případě dětí ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin.

Příklady podporovaných činností

Podporováno bude rozšíření kapacit pro předškolní a školní vzdělávání. Dále výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností. Pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí v oblastech komunikace v českém a cizích jazycích, matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií a schopnost práce s digitálními technologiemi, bude podporována rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení.

Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP budou podporovány úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením.

Podporován bude rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení v učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu.

Dále bude podporována doplňující zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

Příjemci podpory:

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy,
 • školy a školská zařízení podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Územní zaměření podpory

Území ČR s výjimkou území hl. m. Prahy. Územní dimenze bude stanovena v Krajských a Místních akčních plánech rozvoje vzdělávání.


2.5) Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Podpora inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, a v oblasti bydlení.

Energeticky náročný provoz bytového fondu se promítá do vysokého zatížení domácností výdaji na energie a může se stát rizikem, přispívajícím k sociálnímu vyčlenění rodin s nízkými příjmy. Snížením nákladů domácností na energie dojde k podstatnému snížení nákladů těchto domácností na bydlení a tím ke snížení rizika ohrožení sociálním vyloučením.

Kromě přímých efektů přispívá ke snížení prvotních nákladů domácností (náklady na energie tvoří zhruba 50 % celkových nákladů na bydlení), přispěje ke zvýšení zaměstnanosti, ke zvýšení energetické bezpečnosti, ke snižování emisí a úsporám primárních (fosilních) zdrojů, přispěje k sociální kohezi a má významné pozitivní zdravotní efekty.

Příklady podporovaných činností

Za účelem snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov bude podporováno zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří. Za stejným účelem budou financovány prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.

V oblasti zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody bude podporována výměna zdroje tepla bytového domu pro vytápění, využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva, za efektivní ekologicky šetrné zdroje; u objektů napojených na soustavu CZT podporovat, mimo komplexní zateplení budovy, výměnu předávací stanice včetně vyregulování nebo modernizaci celkové soustavy vytápění objektu; výměna zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Stejně tak pořízení kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjící primárně energetické potřeby budov, kde jsou umístěny.

Za stejným účelem budou podporována výměna rozvodů tepla a vody a instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Příjemci podpory

Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více byty.

Územní zaměření podpory

Území všech krajů ČR (NUTS 3) kromě hl. m. Prahy.

V územích s překročením imisního limitu benzo(a)pyrenu podle platného znění Národního programu snižování emisí ČR zpracovaného podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší bude poskytnuta dotace. Úvěry budou poskytovány na celém území ČR kromě Prahy.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑