Sociální začleňování a boj s chudobou

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou bude financována v rámci tematického cíle č. 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci. Prioritní osa 2 bude pokrývat obě dvě kategorie regionů v ČR a projekty podpořené v jejím rámci proto budou moci být realizovány ve prospěch celé ČR včetně Prahy.

Důvodem je skutečnost, že prioritní osa 2 obsahuje jednak intervence systémového charakteru, které ze své podstaty mají dopad na celé území ČR (investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu) a jednak obsahuje intervence sice vůči jednotlivcům, avšak tyto služby jsou poskytovány cílovým skupinám jednotným způsobem na celém území ČR přes zavedenou síť institucí (sociální služby s významným zapojením krajů).

Specifický cíl 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Specifický cíl přispěje k dosažení národního cíle vytčeného v NPR (zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni r. 2008, snaha o pokles 30 000 os.). Pro sociální začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených je hlavní podpora jejich přístupu ke společenským zdrojům, jako je zaměstnání, vzdělání, bydlení, zdravotní péče, sociální ochrana i možnost uplatňovat svá práva.

Specifický cíl 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

Specifický cíl je navržen tak, aby přispěl k dosažení národního cíle zachování stejného počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 (s úsilím o snížení o 30 000 osob) vytčené v Národním programu reforem. Na dosažení tohoto národního cíle se tedy bude podílet i podpora rozvoje sociální ekonomiky, která je jedním z vhodných nástrojů aktivního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených osob. I přes některé úspěšné projekty nelze označit rozvoj sociálního podnikání zatím za dostatečný, není plně využit jeho potenciál. Velký podíl na této situaci má malá informovanost široké veřejnosti o přínosech a podobě sociálního podnikání a rovněž nedostatečné vzdělávání potenciálních zakladatelů sociálních podniků a podpora v jejich začátcích.

Na aktivity v této PO navazuje IROP: PO2, OP VVV: PO3 a OP PPR: PO3. (odkaz)

2.2.4 Investiční priorita 2 Prioritní osy 2 

9iv Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

2.2.5 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě 2.2 a očekávané výsledky

Specifický cíl 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Specifický cíl přispěje k dosažení národního cíle vytčeného v NPR (zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni r. 2008, snaha o pokles o 30 000 osob).

Lepší dostupnost, prostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti (včetně služeb pro neformální pečovatele) a dalších navazujících služeb obecného zájmu přispěje k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob, sníží závislost na sociálních dávkách i riziko mezigeneračního přenosu chudoby. Služby by měly být dobře dostupné jejich uživatelům, což přispívá k nezávislému způsobu života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci jejich uživatelů.

Specifický cíl 2.2.2 Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti systému zdravotnictví cílenou podporou zdraví, zdravého životního stylu a prevence nemocí

Specifický cíl je navržen v souladu s opatřeními NPR v oblasti sociálního začleňování i udržitelného systému zdravotnictví a jednotlivé aktivity přispějí ke snížení sociálního vyloučení osob trpících duševními a dalšími chronickými onemocněními, ke zlepšení jejich přístupu k moderní a kvalitní péči a ke snížení rozdílů ve zdraví prostřednictvím rozšíření prevence nemocí, služeb podpory zdraví a zdravého životního stylu, což představuje hlavní výzvy oblasti zdravotnictví ČR.

Na toto navazuje IROP PO2.

2.2.7 Investiční priorita 3 Prioritní osy 2

9vi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

2.2.8 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě 2.3 a očekávané výsledky

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Specifický cíl je navržen tak, aby přispěl svými intervencemi k dosažení cílů NPR: (i) v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou zejména při řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit a zároveň i k dosažení národního cíle zachování stejného počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 (s úsilím o snížení o 30 000 osob); (ii) v oblasti zaměstnanosti ke zvýšení obecné míry zaměstnanosti osob 20-64 let na cílovou hodnotu 75 % bude nutné zacílení zejména na skupiny osob, u kterých míra zaměstnanosti relativně nejvíce zaostává (starší, mladí, nízkokvalifikovaní, ženy a osoby se znevýhodněním).© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑