Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

V rámci této PO budou podporována opatření směřující především k lepší kvalitě a výsledkům vysokoškolských institucí a bude tak naplňována jedna z priorit Stěžejní iniciativy Strategie Evropa 2020 „Unie inovací“. Prioritní osa je rovněž zaměřena na rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV a s tím spojené zlepšení podmínek pro výuku propojenou s výzkumem. Zvýšení kvality bude podpořeno opatřeními zaměřenými na zvýšení relevance vysokoškolského studia pro trh práce a na profilaci VŠ zejména v oblasti profesně orientovaných oborů.

Investiční priorita 1 prioritní osy 2

Zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání.

Investice o vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělání a odbornou přípravu.

Specifický cíl 1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Cílem je prostřednictvím podpory profilace VŠ a jejich silných stránek dospět ke zvýšení kvality a diverzity vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti studentů. To by mělo vést k vyšší konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Výsledkem intervencí bude:

  1. Zkvalitnění vzdělávací činnosti veřejných i soukromých VŠ a prohloubení profilace studijních programů, zvýšení jejich relevance pro trh práce a lépe připravení absolventi pro trh práce.
  2. Posílení internacionalizace a celkový rozvoj a modernizace vzdělávací a dalších činností VŠ.
  3. Výuka dle nejmodernějších výukových trendů a posilování spolupráce s praxí.
  4. Navýšená nabídka profesně orientovaných studijních programů, přičemž bakalářské studium by mělo být koncipováno jako plnohodnotné ucelené vysokoškolské studium.

Specifický cíl 2 Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti

Cílem je prostřednictvím zkvalitnění různých typů podpory zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky a jinak znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání a dále snížení studijní neúspěšnosti.

Výsledkem opatření bude zejména:

  1. Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb.
  2. Revize a adaptace studijního prostředí pro zájemce o studium a studenty se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin.

Specifický cíl 3 Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace

Cílem je přizpůsobit vysoké školství tak, aby mohlo flexibilně reagovat na poptávku po CŽV za strany dospělé populace a subjektů aplikační sféry, včetně veřejné a státní správy, a zatraktivnit nabídku CŽV pro veřejnost. Inovované CŽV rozšíří nabídku vzdělávacích příležitostí v rámci terciárního sektoru a přizpůsobí tuto nabídku požadavku kvalitního a efektivního studia při zaměstnání, zvýší kvalitu vysokoškolského vzdělávání a jeho těsnou návaznost na praxi a požadavky zaměstnavatelů.

Specifický cíl 4 Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

Specifický cíl navazuje na Doporučení Rady k Národnímu programu reforem ČR na rok 2013: Přijmout opatření ke zlepšení systému akreditace a financování VŠ. Cílem je tak vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality VŠ a vytvoření systému udržitelného systému financování VŠ navázaného na výsledky hodnocení kvality.

Výsledkem bude:

  1. Vytvoření a zavedení transparentních systémů vnitřního hodnocení.
  2. Zajišťování kvality a efektivních principů řízení včetně kontraktového financování a vytvoření a vzniku informačních zdrojů poskytujících transparentní informace o řízení VŠ.

Specifický cíl 5 Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

Specifickým cílem je pomocí investic do lidských zdrojů ve VaV a do výzkumně orientovaného vysokoškolského vzdělávání zajistit zvýšení kvalifikace výzkumných a dalších pracovníků ve VaV, produkci vysoce kvalifikovaných absolventů VŠ s praktickou zkušeností s výzkumnou činností, příliv špičkových výzkumných a akademických pracovníků ze zahraničí a ze soukromého sektoru do českého veřejného výzkumu a zkvalitnění lidských zdrojů pro efektivní implementaci S3 strategií. Snahou je i zvýšit zájem dětí, mládeže a veřejnosti o výzkum a jeho výsledky.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑