Podpora zaměstnanost a adaptability pracovní síly

IP1: Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Specifický cíl 1.1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob

Specifický cíl je navržen tak, aby zajišťoval přímý příspěvek podpořených intervencí k dosažení cílů Národního programu reforem v oblasti zaměstnanosti. Ke zvýšení obecné míry zaměstnanosti osob 20-64 let na cílovou hodnotu 75 % bude nutné zacílení zejména na skupiny osob, u kterých míra zaměstnanosti relativně nejvíce zaostává (starší, mladí, nízkokvalifikovaní, ženy a osoby se znevýhodněním).

Příjemci v této investiční prioritě budou zejména MPSV a jím řízené/zřízené instituce, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, obce a svazky obcí, atd.

IP2: 8iv Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

2.1.5 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě 1.2 a očekávané výsledky

Specifický cíl 1.2.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Specifický cíl je navržen tak, aby naplňoval Specifické doporučení Rady v oblasti zvýšení dostupnosti služeb péče o děti a zajišťoval přímý příspěvek podpořených intervencí k dosažení cílové hodnoty míry zaměstnanosti žen 65 % vytčené v Národním programu reforem. Pro její dosažení bude nutná podpora opatření na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a znovu začlenění žen (zejména s malými dětmi či pečující o závislé osoby) na trh práce. V rámci této investiční priority bude důraz kladen zejména na oblast komplexního zlepšování postavení především žen, které jsou v současné době na trhu práce v mnoha oblastech znevýhodněny.

Na tuto IP navazují také IP IROP a OP PPR.

2.1.7 Investiční priorita 3 Prioritní osy 1

IP3: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

2.1.8 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě 1.3 a očekávané výsledky

Specifický cíl 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Specifický cíl je navržen tak, aby intervence podpořené v jeho rámci přispívaly k dosažení cílů Národního programu reforem v oblasti zaměstnanosti. Ke zvýšení obecné míry zaměstnanosti osob 20-64 let na cílovou hodnotu 75 % bude vzhledem k vysoké závislosti ČR na exportu, měnící se struktuře ekonomiky a tedy i zaměstnanosti nutné zvyšovat úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Adaptabilita podniků a jejich zaměstnanců na měnící se strukturu ekonomiky (přechod na znalostní ekonomiku, technologické změny, výzkum a vývoj, přechod na nízkouhlíkové hospodářství účinněji využívající zdroje atd.) je jedním ze základních předpokladů ekonomického růstu. Nejvýraznější roli v posilování adaptability pracovní síly hraje vzdělávání.

Na tuto IP navazují aktivity OP VVV, PO3 a OP PIK IP3c. (odkaz)

2.1.10 Investiční priorita 4 Prioritní osy 1

8vii Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

2.1.11 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě 1.4 a očekávané výsledky

Specifický cíl 1.4.1 Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti

Specifický cíl je navržen tak, aby naplňoval Specifické doporučení Rady v oblasti služeb zaměstnanosti a zprostředkovaně tak vytvářel podmínky pro dosažení cílů Národního programu reforem v oblasti zaměstnanosti. Aktivity v rámci tohoto specifického cíle jsou zaměřené na řešení příčin nízké kapacity institucí trhu práce a nedostatečného souladu jimi poskytovaných služeb s potřebami klientů identifikovaných v kap. 1.1.

Specifický cíl 1.4.2 Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání

Specifický cíl je navržen tak, aby přispíval k dosažení cílů Národního programu reforem v oblasti zaměstnanosti. Aktivity v rámci tohoto specifického cíle jsou zaměřené na řešení příčin nedostatečné kvality systému dalšího vzdělávání identifikovaných v kap. 1.1.

Intervence se zaměří na rozvoj a zavedení potřebných systémových a plošných kroků v oblasti dalšího vzdělávání a na provázání s již realizovanými opatřeními v této oblasti ve spolupráci a koordinaci s MŠMT. Zatím byl učiněn první krok, a to v oblasti uznávání výsledků předchozího učení všeobecně uznávaným a přijímaným způsobem. Podpora se zaměří na vytvoření funkčního systému monitorování a předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce a funkčního a plošně dostupného kariérového poradenství. MPSV a instituce trhu práce bude mít k dispozici nástroje podpory a stimulace dalšího profesního vzdělávání pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a pro pracovníky podniků, včetně systému sledování kvality a efektivity dalšího profesního vzdělávání. Dále bude zajištěna funkční spolupráce ÚP ČR, resp. dalších institucí trhu práce s aktéry na regionální úrovni při rozvoji lidských zdrojů a řešení regionální nezaměstnanosti.

Na tento cíl navazuje PO3 OP VVV.

2.1.13 Investiční priorita 5 Prioritní osy 1

8ii Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

2.1.14 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě 1.5 a očekávané výsledky

Specifický cíl 1.5.1 Snížit míru nezaměstnanosti podpořených mladých osob v regionu NUTS II Severozápad

Specifický cíl je navržen tak, aby intervence podpořené v jeho rámci přispívaly ke snížení míry nezaměstnanosti mladých osob na cílovou hodnotu 12,3 % vytčenou v Národním programu reforem a současně aby přispěly ke snížení vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí v regionu NUTS II Severozápad, která tento region učinila způsobilým pro čerpání podpory v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mládeže.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑