Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu. (ERDF, čl. 5, odst. 1, písm. a.).

Specifický cíl 1 Posílit excelenci ve výzkumu

Cílem je prostřednictvím posílení předpokladů pro špičkový výzkum zvýšit počet výzkumných týmů, které dosáhnou mezinárodní kvality z hlediska originality výzkumu a praktických dopadů výzkumu.

Povede k:

  1. Posílení kvality výzkumných týmů (včetně jejich internacionalizace), které se odrazí ve zvýšení počtu a kvality mezinárodně uznávaných bibliografických i aplikovaných výzkumných výsledků, ve zvýšení účasti výzkumných týmů v mezinárodních programech (zejména Horizon 2020), v navázání a rozvoji strategických partnerství se světově prestižními vědeckými pracovišti vedoucí k realizaci společných výzkumných projektů a společným výzkumným výstupům.
  2. Větší otevřenost a dostupnost infrastruktur VaV.
  3. Posílení interdisciplinarity výzkumu.
  4. Zkvalitnění výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely, které společně s naplňováním SC 5 v PO 2 přispěje k posílení výzkumné excelence v nejmladší generaci výzkumníků, což bude mít dlouhodobý pozitivní vliv na kvalitu českého výzkumu a jeho výsledků.
  5. Zvýšení kvality strategického řízení výzkumu na národní úrovni, které přispěje k vytvoření stabilního a atraktivního prostředí pro realizaci excelentního výzkumu.

Specifický cíl 2 Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost

Cílem je posílit partnerství veřejného a soukromého sektoru ve fázi předkomerčního interdisciplinárního výzkumu s vysokým potenciálem využití výsledků v dlouhém časovém horizontu. Navázání spolupráce ve fázi předkomerčního výzkumu, napříč obory a v souladu se společenskými výzvami povede k vytvoření dlouhodobých partnerství veřejného a soukromého sektoru, což zvýší potenciál pro vyšší využití výsledků výzkumu v praxi a tím i pro zvýšení přínosů výzkumu pro společnost. To se odrazí ve zvýšení počtu mezinárodních patentových přihlášek PCT a počtu společných publikací veřejného a soukromého sektoru.

Naplňování SC povede k:

  1. Vytváření mezioborových výzkumných týmů dosahujících kritické velikosti pro realizaci výzkumu v průlomových oblastech s potenciálem širokého uplatnění výsledků. Intenzivní spolupráce napříč obory a sektory na společných výzkumných tématech přispěje k posílení výzkumných kapacit pro zapojení do rozsáhlých mezinárodních výzkumných projektů v oblasti průlomových technologií (např. do projektů future emerging technologies podporovaných z programu Horizon 2020).
  2. Posílení orientace výzkumu na společenské výzvy stanovené Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Strategií inteligentní specializace.
  3. Posílení koordinace národních a regionálních politik a jejich iniciativ zaměřených na rozvoj znalostně založené konkurenční výhody. Zlepšení komunikace a vícestranné spolupráce veřejného, akademického a aplikačního sektoru přispěje ke zvýšení dosud nízkého zájmu relevantních aktérů o společné úsilí k rozvoji a udržení dlouhodobé konkurenční výhody národní i regionálních ekonomik založené na znalostech, kreativitě a podnikavosti. To se pozitivně projeví ve schopnosti veřejného a soukromého sektoru společně generovat a naplňovat rozsáhlá výzkumná témata reflektující dlouhodobé společenské potřeby regionu či celé ČR.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑