Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

V rámci této prioritní osy budou podporovány následující oblasti:

 1. Zvyšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.
 2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
 3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

1) Zvyšování regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Cílem je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciárních uzlů na páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými a kapacitními parametry.

Cíl bude naplňován formou rekonstrukcí, modernizací a výstavbou nových silnic.

Dobudováním chybějících a rekonstrukcí existujících spojení na žádoucí dopravně technické a kapacitní parametry bude odstraněna jedna z hlavních překážek volného pohybu zboží a osob v členských státech i mezi nimi. Nová infrastruktura napomůže vytváření multimodálních spojení a přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů.

Příklady podporovaných činností

Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T. Podporováno bude napojení hospodářsky problémového regionu nebo periferního území na síť TEN-T a zahrnutí doplňující zeleně podél silnic, např. zelené pásy, aleje a výsadby, a prvky silniční infrastruktury za účelem snížení fragmentace krajiny (ekodukty, podchody a nadchody).

Příjemci podpory:

 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Územní zaměření podpory

 • Území celé ČR mimo hl. m. Prahy.

2) Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví.

V souladu s Dopravní politikou na léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050 budou podporovány aktivity směřující k zavedení standardu elektronického odbavení cestujících, integrovaného tarifu a jednoho přepravního dokladu, zavádějící dopravní preference veřejné dopravy a naplňování standardů kvality a výkonnosti a vytvářející podmínky pro zpřístupnění veřejné dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Za pomoci naplnění tohoto cíle by mělo klesnout využívání automobilové dopravy především ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší. Rozvoj alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu.

Příklady podporovaných činností

Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou dopravu P+R, K+R, B+R za účelem podpory veřejné dopravy a multimodality. Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, zavádění nebo modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou dopravu.

Další zdroje směřují k podpoře alternativních pohonných systémů ve vozidlech veřejné dopravy a k podpoře alternativních druhů dopravy. Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob a výstavba plnících a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla pro přepravu osob za účelem zmírnění negativních dopadů v dopravě. Nákup vozidel, zohledňujících specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace s cílem přispět k bezbariérovosti veřejné dopravy. Podporovány budou projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, projekty rozvíjející cyklodopravu, například výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy nebo realizace cyklistických jízdních pruhů. Jako doplňková aktivita bude podporována zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje a doplňující zeleň v síti u cyklostezek a cyklotras, např. zelené pásy, aleje a liniové výsadby.

Příjemci podpory:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách,
 • dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
 • Ministerstvo dopravy,
 • subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v ust. § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dále dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Územní zaměření podpory

 • Území celé ČR mimo hl. m. Prahy.

3) Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Přes dosavadní pokrok není veřejná správa plně připravena na řešení mimořádných událostí, způsobených zejména změnou klimatu nebo lidskou činností. Složky IZS se potýkají s nedostatečnou vybaveností a odolností především v území se zvýšeným či předpokládaným výskytem mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky z nich vyplývajícími, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky. Pro dosažení plné připravenosti je nutné v těchto exponovaných místech zajistit vybavenost a odolnost infrastruktury, zajistit její soběstačnost a specializované technické a technologické prostředky.

Příklady podporovaných činností

Posílení odolnosti staveb, ve kterých jsou základní složky IZS dislokovány, k zajištění ochrany před nepříznivými dopady mimořádných událostí, aby základní složky IZS mohly plnit své úkoly i v podmínkách mimořádné události (např. opatření směřující k zajištění energetické soběstačnosti). Vybudování nových dislokací základních složek IZS k zajištění jejich adekvátní připravenosti, např. pro zajištění přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení základních složek IZS z důvodu velkých vzdáleností na místo zásahu.

Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných místech s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

Příjemci podpory:

 • Základní složky IZS zajišťující plošné pokrytí na území ČR.
 • Organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Územní zaměření podpory

 • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

Pro aktivity zodolnění a vybavení složek IZS v částech území ČR, definovaných jako exponovaná místa (příloha č. 6 programového dokumentu) Stanovení územní dimenze provedlo MVČR na základě analytického materiálu „Zajištění odolnosti v území s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům a vybavenosti složek Integrovaného záchranného systému".© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑