Priorita 6 - Podpora sociálního začleňování

V rámci této prioritní osy budou podporovány následující oblasti:

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

Cílem opatření je usnadnit diverzifikaci do nezemědělských činností a stimulovat tak vytváření pracovních míst. Za tímto účelem budou podporovány stavební a technologické investice v zemědělských podnicích vedoucí k rozdělení aktivit do dalších oblastí, aby tak byl zajištěn nový zdroj příjmů z nezemědělských činností.

Typické možnosti diverzifikace představuje venkovská turistika, zpracování obnovitelných zdrojů energie, nepotravinářské využití zemědělské produkce, obnova řemeslné výroby apod. Podpora má vedle ekonomických přínosů pro příjemce dotace řadu dalších pozitivních faktorů pro venkov - umožňuje udržet pracovní místa a vytvářet nové pracovní příležitosti i pro nekvalifikované pracovní síly, napomáhá udržet zdroje i posílit ekonomický potenciál v regionu a v neposlední řadě přispívá k zachování nebo rozvoji služeb na venkově, a tím ke stabilizaci venkovských oblastí.

Příjemce podpory

  • Zemědělský podnikatel.

Iniciativa LEADER

Opatření napomáhá k posílení rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím aktivit místních obyvatel. Znalost místního prostředí a využití potenciálu dané lokality povede k realizaci akcí, které budou nejlépe reagovat na konkrétní místní problémy a podpora PRV tak může být efektivnější než při plošném centrálním řízení. K tomuto se předpokládá vytváření sítí, partnerství a projektů spolupráce na národní a nadnárodní úrovni.

Příjemci podpory budou různí v závislosti na tom, do kterého podopatření by spadali. Níže jsou uvedeni možní příjemci podpory:

  • Koneční žadatelé z území Místních akčních skupin - MAS (dle definic žadatelů realizovaných opatření). MAS nemůže být příjemce dotace.
  • Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z Programu rozvoje venkova.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑