Priorita 5 - Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku

V rámci této prioritní osy budou podporovány následující oblasti:

Investice do hmotného majetku

Podpora takových stavebních a technologických investic v podnicích zemědělsko-potravinářského odvětví, které jsou efektivnější z hlediska spotřeby energií, napomůže k naplňování cíle vyšší odolnosti vůči změnám klimatu. K udržitelnému hospodaření může opatření případně přispět i podporou zařízení pro využívání obnovitelných zdrojů energie.

Příjemci podpory budou různí v závislosti na tom, do kterého podopatření by spadali. Níže jsou uvedeni možní příjemci podpory:

  • Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.
  • Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku.
  • Státní pozemkový úřad - pobočky krajských pozemkových úřadů.
  • Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní statky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.

Spolupráce

Podpora této oblasti se předpokládá pouze v případě horizontální a vertikální spolupráce mezi subjekty v dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití v procesech výroby potravin a energie a průmyslových procesech.

Příjemce podpory viz Priorita 1.

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

Podpora diverzifikace bude mj. směřovat na stavební a technologické investice v zemědělských podnicích, které povedou k nepotravinářskému využití zemědělské produkce a jeho zpracování do obnovitelných zdrojů energie. Tímto bude zajištěn příspěvek k naplňování cíle usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Příjemci podpory

  • Zemědělský podnikatel.
  • Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů.

Podpora zalesňování umožní zmírnit dopady klimatických změn např. sekvestrací uhlíku (příspěvek k 5E Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví). Vhodným zacílením dojde i k minimalizaci erozních vlivů, udržení či zvýšení biodiverzity, zvýšení retence vody v krajině a zlepšení malého vodního cyklu

Příjemce podpory

  • Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec. Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu.

Agroenvironmentálně-klimatické opatření

Část opatření, zejména pak podpora zatravnění, je vhodná pro podporu ukládání uhlíku v půdě, a tím snížení množství uvolňovaného CO2, které je stále ještě vysoké, zejména pak opatření na zatravnění.

Příjemce podpory

  • Příjemcem podpory jsou uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek v rámci závazku.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑