Priorita 4 - Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů

V rámci této prioritní osy budou podporovány následující oblasti:

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Smyslem tohoto opatření je podpora trvale udržitelného využívání lesní půdy a hospodaření, které je šetrnější vůči životnímu prostředí. Opatření zahrnuje různé typy investičních podpor a druhy obhospodařování lesů. Opatření zahrnuje rozšiřování a zlepšování lesních zdrojů prostřednictvím zalesňování zemědělské půdy a podporou určitých druhů hospodaření, obnovení lesů poškozených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a příslušná preventivní opatření, investice do lesnických technologií šetrných k životnímu prostředí a do zpracování lesnických produktů, jejichž cílem je zlepšení hospodářského a environmentálního stavu lesů a neproduktivní investice, které zlepšují ekosystém a zvyšují odolnost lesních ekosystémů.

Příjemce podpory

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec. Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu.

Agroenvironmentálně-klimatické opatření

Opatření podporuje šetrné způsoby hospodaření se živinami a prostředky na ochranu rostlin, upravuje agrotechnické operace na půdě a strukturu plodin/kultur ve prospěch složek životního prostředí. Ošetřování travních porostů je cíleno jak do volné krajiny, tak do oblastí zvláště chráněných území, ochranných pásem národních parků, Natura 2000 a na vymezené plochy s cennými biotopy mimo výše uvedená území s vyšší přírodní hodnotou. Zatravňování orné půdy bude omezeno jen na vybrané plochy orné půdy, jako jsou erozně ohrožené plochy, ochranná pásma vodních zdrojů, zranitelné oblasti dusičnany nebo zvláště chráněná území. Operace Ochrana čejky chocholaté bude zaměřena pouze na vymezená hnízdiště čejky na orné půdě.

Příjemce podpory

Příjemcem podpory jsou uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek v rámci závazku.

Ekologické zemědělství

Podpora zemědělců hospodařících v systému ekologického zemědělství nebo v přechodném období, které je šetrné ke složkám životního prostředí a poskytuje základ pro produkci kvalitních surovin a potravin s vysokou přidanou hodnotou, splňujících nejvyšší požadavky na bezpečnost potravin. Ekologický způsob hospodaření dále zajišťuje vysoký standard v tvorbě životních podmínek hospodářských zvířat.

Příjemce podpory

Příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, hospodaří v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu a splňuje definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízení č. 1307/2013.

Platby v rámci sítě Natura 2000 a vodní rámcové směrnice

Smyslem tohoto opatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy a tím zachovat udržitelné hospodaření v oblastech Natura 2000 nebo v územích na ně navazujících („nášlapné kameny“). V rámci oblastí Natura 2000 po překrytí s 1. zónou CHKO a NP lze identifikovat území, kde je současně omezení hnojení (intenzivních technologií). Jedná se zpravidla o velmi cenné plochy z hlediska ochrany druhové různorodosti. Současně jsou to v některých případech plochy, jejichž management bývá ztížen přírodními podmínkami (reliéf terénu atd.). Na těchto plochách je zvýšené riziko opuštění a následné degradace.

Příjemce podpory

Příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu.

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Smyslem tohoto opatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s omezením zemědělské produkce a tím zachovat udržitelné systémy hospodaření v oblastech s přírodními omezeními, kde leží více než polovina zemědělského půdního fondu v ČR. Zemědělské podniky zde hospodařící dosahují nižší produkce než zemědělci hospodařící v příznivých oblastech. Dlouhodobé snížení ekonomických výsledků zemědělských podniků v oblastech postižených přírodními omezeními by vedlo k postupné marginalizaci těchto území a mohlo by vyústit až v opouštění zemědělské půdy s dopadem na ekosystémy závislé na zemědělství v oblastech s přírodními omezeními.

Příjemce podpory

Příjemcem podpory je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost, obhospodařuje v LPIS evidovanou zemědělskou půdu způsobilou pro platbu a splňuje definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízení č. 1307/2013.

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů umožní posílení

biologické rozmanitosti podporou zachování vybraných lesů s významným podílem listnatých dřevin, jedle a pařezin, a to především v ekologicky hodnotných oblastech a také managementem posilujícím míru zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Diverzitu na genové úrovni podpoří management šetrného sběru osiva v lesních porostech, které jsou uznanými zdroji selektovaného reprodukčního materiálu. Platby jsou poskytovány na lesnickoenvironmentální závazky, které jdou nad rámec příslušných závazných norem stanovených ve vnitrostátním právu.

Příjemce podpory

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec.

Investice do hmotného majetku

Realizace pozemkových úprav se zohledněním principů ochrany přírody a krajiny napomůže obnovit a zachovat biologickou rozmanitost. Projekty směřují k ochraně půdy - přispívají k prevenci vodní a větrné eroze, zabraňují degradaci půdy vyplavováním živin, zamokřením aj. Zároveň tak napomáhají lepšímu hospodaření s vodou (neškodný odvod vody a její retence, protipovodňová opatření aj.), což přispěje k dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.

Podpora rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury zpřístupní porosty nejen pro hospodářské účely, ale také pro účely ochrany lesa a rekreaci. Zkvalitnění cestní sítě v lesích zároveň napomůže lepšímu hospodaření s půdou a zvládání problémů souvisejících s erozí, čímž dojde k obnově, zachování a zlepšení biologické rozmanitosti lesních ekosystémů.

V rámci pozemkových úprav přispěje podpora k zvýšení retenční schopnosti krajiny, z hlediska zmírnění dopadů klimatických změn (povodně, sucho).

Příjemce podpory

Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní statky, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑