Priorita 2 - Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti

V rámci této prioritní osy budou podporovány následující oblasti:

Investice do hmotného majetku

Opatření má za cíl usnadnit restrukturalizaci a modernizaci zemědělských podniků a posílit tak jejich orientaci na trh, zvýšit míru účasti na trhu a zemědělskou diverzifikaci a zlepšit životaschopnost podniku. Tento cíl bude naplňován podporou stavebních a technologických investic do podniků působících v zemědělsko-potravinářském odvětví, které povedou k jejich restrukturalizaci a modernizaci. Podpora zároveň usnadní vývoj a zavádění výrobkových nebo procesních inovací.

K modernizaci a restrukturalizaci zemědělských podniků napomůže také racionální využití pozemků z hlediska vlastnického uspořádání. Toho lze dosáhnout díky zvýšení výměry půdy s realizovanými pozemkovými úpravami, a tedy podporou pozemkových úprav.

Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích povede ke zlepšení ekonomické výkonnosti a zvýšení konkurenceschopnosti lesního hospodářství a/nebo dřevozpracujících podniků. K tomuto přispějí investice, díky kterým se zpřístupní lesní porosty pro hospodářské využití lesa, konkrétně rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

Příjemce podpory

  • Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.
  • Státní pozemkový úřad - pobočky krajských pozemkových úřadů (v případě investic do infrastruktury).

Spolupráce

Konkurenceschopného a udržitelného zemědělství, potravinářství a lesnictví není možné dosáhnout bez účinnějšího zapojení inovací a spolupráce mezi subjekty v jednotlivých odvětvích i mezi nimi navzájem. Spolupráce rovněž nabízí řešení pro účinnější využívání zdrojů a vybavení, což je jedním z předpokladů zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářských / lesnických podniků. K tomuto napomůže podpora vývoj nových produktů, postupů, procesů a technologií a rovněž podpora spolupráce mezi malými subjekty při sdílení zařízení a zdrojů.

Příjemce podpory viz Priorita 1.

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti. Cílem opatření je napomoci generační obnově v zemědělství a současně usnadnit vstup dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví. K jeho naplňování povede podpora realizace podnikatelského plánu k zahájení činnosti mladých zemědělců prostřednictvím investic do zemědělských staveb, technologií, nemovitostí, speciálních mobilních strojů a investic pro zpracování vlastních produktů.

Příjemce podpory

  • Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo malého podniku.
  • Žadatelem může být fyzická osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 40 let, dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé.
  • V případě právnické osoby musí být tato řízena mladým začínajícím zemědělcem, který dosáhl ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhl věku 40 let, dosáhl minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, poprvé v této právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu z více než 50 %.
  • Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů. Podpora nových lesních technologií šetrných k životnímu prostředí, včetně podpory strojů a zařízení pro školkařskou činnost, napomůže částí podpor zvýšit účinnost výrobního procesu v lesním hospodářství. Další část podpor směrovaná do technického vybavení dřevozpracujících provozoven napomůže zvyšování přidané hodnoty lesnickým produktům.

Příjemce podpory

  • Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑