Priorita 1 - Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

V rámci této prioritní osy budou podporovány následující oblasti:

Předávání znalostí a informační akce umožní podpořit vzdělávání, školení a informování zemědělců, vlastníků lesů či osob hospodařících v lesích. Cílem je zlepšení kvalifikace, zvýšení dostupnosti základních odborných informací a rozšíření inovativních postupů v praxi. Uplatnění systému celoživotního dalšího vzdělávání v zemědělství a lesnictví napomůže ve snaze o zvýšení účinnosti výrobních faktorů, konkrétně o posílení kvalifikované pracovní síly. Zprostředkovaně tak může být zlepšena konkurenceschopnost v zemědělství a lesnictví.

Za tímto účelem budou financovány aktivity v oblasti odborného vzdělávání, získávání dovedností a informačních akcí.

Příjemce podpory bude subjekt akreditovaný k této činnosti Ministerstvem zemědělství:

  • Vzdělávací subjekt, který má vzdělávání v předmětu činnosti.
  • Vzdělávací subjekt připravující vzdělávací aktivity v součinnosti s garantem. Garant absolvoval VŠ obor zaměřený na vzdělávání dospělých, nebo absolvoval kurz zaměřený na vzdělávání dospělých.
  • Vzdělávací subjekt, který byl aktivní i před akreditací s tím, že vzdělávací aktivity byly zaměřeny na resortní problematiku.
  • Vzdělávací subjekt musí prokázat, že dokáže personálně zabezpečit vzdělávací aktivity, prostřednictvím odborníků v daném oboru vzdělávání, kteří jsou sami pravidelně vzděláváni.
  • Poradenské řídící a pomocné služby zemědělcům k zajištění dlouhodobé udržitelnosti podnikání s ohledem na životní prostředí a zmírňování vlivů změn klimatu.

Příjemce podpory

Poradci akreditovaní Ministerstvem Zemědělství (fyzická osoba) nebo právnické osoby zaměstnávající alespoň jednoho akreditovaného poradce.

Spolupráce

Trvá dlouhou dobu, než se nové přístupy uplatní v praxi a zároveň i naopak, vědecká obec nemá dostatečné informace o potřebách podniků. V procesu šíření inovativních přístupů hraje klíčovou roli spolupráce, protože může napomoci rychlejšímu a širšímu zavádění inovací. Kromě přímého účinku na šíření znalostí a inovací bude mít opatření zprostředkovaný vliv na posílení konkurenceschopnosti a lepší zapojení zemědělců do potravinové vertikály.

Příjemci podpory budou různí v závislosti na tom, do kterého podopatření by spadali. Níže jsou uvedeni možní příjemci podpory:

  • Operační skupiny Evropského inovačního partnerství, resp. její členové.
  • Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí.
  • Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv, podnikatelský subjekt, obce nebo svazky obcí.
  • Zemědělský podnikatel splňující kategorii mikropodniku, výrobce potravin splňující kategorii mikropodniku, subjekt hospodařící v lesích splňující kategorii mikropodniku, subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství, potravinářství a lesnictví splňující kategorii mikropodniku.
  • Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství a potravinářství, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí, místní akční skupiny.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑