Operační program Praha - pól růstu ČR

Harmonogram OPPPR 2017_(aktualizace k 30. 5. 2017).xls

Harmonogram OPPPR 2016 (aktualizace k 21. 3. 2017).xls

Operační program Praha – pól růstu ČR (OP Praha), navazuje na operační programy Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost. Jedná se o multifondový operační program, tzn. bude financován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj a umožní tak podporu investičních projektů i rozvoj lidských zdrojů.

Oficiální zahájení programu proběhlo 7. 9. 2015 v rámci konference na pražském magistrátu za účasti zástupců Evropské komise, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších odborníků. Vyhlášení prvních výzev bude následovat v polovině ledna 2016.

Kolik peněz bude k dispozici?

Pro Operační program Praha – pól růstu ČR je navržena celková alokace Evropské unie ve výši přibližně 201 mil. EUR. Protože pro hl. m. Prahu jako více rozvinutý region stanovila Evropská unie podmínku 50% spolufinancování z národních zdrojů, je třeba k této částce připočíst dalších 201 590 104 EUR. Celková alokace Operační programu – Praha pól růstu ČR skládající se z příspěvku Evropské unie a národních zdrojů bude přibližně 403 mil. EUR.

Navrhované oblasti podpory

PRIORITNÍ OSA 1: Výzkum, vývoje a technologické inovace

 • Specifický cíl 1.1: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou.
 • Specifický cíl 1.2: Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem.

Na základě oblastí identifikovaných jako prioritní v RIS HMP (regionální inovační strategie hl. m. Prahy) budou podporovány ty kapacity výzkumu a vývoje lokalizované na území města, jejichž aktivity jsou navázané na lokální nebo regionální ekonomickou základnu a přispívají k řešení problémů a výzev vyžadujících pozornost městské samosprávy. Podpora se zaměří na jejich technologické vybavení. Identifikace oblastí provedená v RIS HMP se během programového období může v závislosti na aktuálních potřebách regionu a vývoji procesu inteligentní specializace měnit. Přínos podpořených projektů bude směřovat na území hl. m. Prahy a zvyšovat místní konkurenceschopnost a životní úroveň.

Účelem podpory je také stimulovat využívání výsledků výzkumu a vývoje v aplikační sféře, veřejné i komerční. Je třeba podpořit výzkumnou sféru jak v praktickém uplatňování výsledků její činnosti, tak zejména v rozvoji její otevřenosti vůči poptávce po výzkumné činnosti generované aplikační sférou. Podnikatelský sektor je třeba podpořit ve využívání kapacit výzkumné sféry pro dosahování jeho cílů. Konečným cílem je rozvoj spolupráce na základě posílení důvěry a vzájemného porozumění potřebám jednotlivých aktérů.

Podpora bude zaměřena i na vytvoření kvalitní a kapacitně dostatečné infrastruktury a služeb pro podnikání (podnikatelská centra, inkubátory) založených na podpoře znalostní ekonomiky a zlepšení spolupráce veřejného a soukromého sektoru vedoucí k jejich efektivnímu využití. Výsledkem budou také příznivé podmínky pro vznik a rozvoj nových podniků (MSP), které se stanou součástí racionalizované, oborově perspektivní podnikatelské struktury, a pro řešení některých specifických problémů na pražském trhu práce.

 • aplikovaný výzkum a podpora inovační infrastruktury
 • spolupráce veřejných výzkumných institucí se soukromým sektorem
 • podpora vzniku a rozvoje inovujících malých a středních podniků

Žadatelé: Hlavní město Praha, Městské části hl. m. Prahy, Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, Organizace výzkumu a vývoje, Podnikatelské subjekty, Nestátní neziskové organizace, Profesní a zájmová sdružení, Instituce finančního sektoru (jako správce finančního nástroje)

PRIORITNÍ OSA 2: Energetické úspory a lepší veřejná doprava.

 • Specifický cíl 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.
 • Specifický cíl 2.2: Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy.

Podpora bude zaměřena na snižování energetické náročnosti městských objektů pomocí zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektů a výměny nebo renovace výplní stavebních otvorů. Ke zvýšení efektivity je vhodné zateplení kombinovat s využitím systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a/nebo instalací vhodných a energeticky efektivních zařízení využívající i OZE. Podpora se bude týkat také zvyšování energetické efektivity provozu některých technických zařízení pro zajištění fungování veřejné dopravy jako součásti veřejné infrastruktury (např. zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel, renovace osvětlovacích soustav s využitím nejmodernějších úsporných zdrojů vč. inteligentní regulace osvětlení a jiné). Udržitelná městská mobilita bude v rámci této prioritní osy podporována s cílem zvýšení atraktivity užívání městské veřejné dopravy, kterého bude dosaženo prostřednictvím investic do realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb B+R (bike & ride), a také prostřednictvím opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu: nově zvýšené nebo jinak od uličního provozu oddělené tramvajové pásy, vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy, úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro preferenci autobusů, atd.

 • energetické úspory veřejných budov a technických zařízení v majetku města a organizací zřízených či založených HMP
 • preferenční opatření veřejné dopravy a systémy parkovišť Park&Ride

Žadatelé: Hlavní město Praha, Městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

PRIORITNÍ OSA 3: Sociální začleňování a boj proti chudobě.

 • Specifický cíl 3.1: Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci.
 • Specifický cíl 3.2: Posílená infrastruktura pro sociální podnikání.
 • Specifický cíl 3.3: Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.

Bude kladen důraz na rozvoj sociálních služeb pro začleňování a zvyšování sociální soudržnosti a na podporu sociálního podnikání jako sociálně inovativního přístupu k zaměstnávání obtížně zaměstnatelných osob, lidí dlouhodobě nezaměstnaných a skupin osob vyloučených, ohrožených a marginalizovaných. Cílem je podporovat tematické celky prostřednictvím investičních i neinvestičních dotací, aby se paralelně rozvíjela sociální infrastruktura i oblast sociální inovace. Z ESF bude podporován specifický cíl „Posílení sociálních služeb pro integraci, komunitní služby a prevenci“ pro oblast sociálního začleňování a specifický cíl „Sociální podniky a podnikání“ pro oblast sociálního podnikání, z EFRR půjde o specifický cíl „Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci“ pro oblast sociálního začleňování a pro oblast sociálního podnikání pak specifický cíl „Infrastruktura pro sociální podnikání“.

 • podpora rozvoje sociálních služeb a soc. integrace – nové formy – komunitní služby
 • podpora sociálního podnikání

Žadatelé: Hlavní město Praha, Městské části hl. m. Prahy, Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, Nestátní neziskové organizace, Podnikatelské subjekty.

PRIORITNÍ OSA 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

 • Specifický cíl 4.1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let.
 • Specifický cíl 4.2: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
 • Specifický cíl 4.3: Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti.

V případě předškolního, základního a středního školství (včetně vyšších odborných škol) je v Praze potřeba čelit nedostatečným kapacitám infrastrukturního rázu i problémům s ukončováním školní docházky, malé integrovanosti dětí a žáků ze sociálně znevýhodněných prostředí a z rodin v krizi i nedostatečné sociální prostupnosti školského systému. Současně je třeba zejména na středních školách podporovat inovace vzdělávacích programů s cílem rozvoje klíčových a přenositelných kompetencí a také rozvíjet takové způsoby výuky a práce s cílovou skupinou žáků, které napomohou jejich zájmu o technické a přírodovědné obory. Cílem je stimulovat inovaci v jednotlivých stupních vzdělávání směřující ke zvyšování uplatnitelnosti žáků a studentů na trhu práce a nepřímo tak stimulovat inovace a podnikání jako důležitý předpoklad růstu v hl. m. Praze. Za tímto účelem je také navržen specifický cíl „Posílení dalšího vzdělávání a celoživotního učení“.

 • podpora zvýšení kapacit a kvality výuky předškolního (také zařízení pro výchovu dětí do 3 let), primárního a sekundárního vzdělávání
 • zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání

Žadatelé: Hlavní město Praha, Městské části hl. m. Prahy, Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, Vzdělávací zařízení (školy vč. VOŠ), Nestátní neziskové organizace, Podnikatelské subjekty.

PRIORITNÍ OSA 5: Technická pomoc

 • Specifický cíl 5.1: Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu.
 • Specifický cíl 5.2: Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu.

Žadatelé: Organizace pro výzkum a šíření znalostí, podnikatelské subjekty aktivní ve výzkumu a vývoji, profesní a zájmová sdružení, hlavní město Praha, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, instituce finančního sektoru (správce finančních nástrojů), Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Správa železniční dopravní cesty, ROPID, městské části hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty. vzdělávací zařízení

Alokace: Celková finanční alokace pro Operační program Praha - pól růstu ČR činí 403 milionů eur.

 © 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑