Dotační možnosti v oblasti dosažení energetických úspor a zvýšení energetické účinnosti veřejných budov v majetku obcí

23 / 09

                                                                                                                          

Operační program Životní prostředí

Specifický cíl 5.1. – Snížit energetickou náročnost veřejných budov
a zvýšit využití OZE

Podpora projektů   na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov (zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří atd.). Dále samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Výše dotace:
Max. výše dotace může být až 60 % z celkových způsobilých výdajů, bude upřesněno výzvou. Podpora bude poskytována formou dotace nebo prostřednictvím finančního nástroje v podobě zvýhodněného úvěru, popřípadě jejich kombinací. Vztahuje se na území celé ČR včetně hl. města Prahy.

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Plánovaná výzva: 15. 10. 2015 – 5. 1. 2016
Plánovaná alokace: 5,8 mld. Kč

Specifický cíl 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov.


Výše dotace:
Max. výše dotace může být až 60 % z celkových způsobilých výdajů. Podpora bude poskytována formou dotace nebo prostřednictvím finančního nástroje v podobě zvýhodněného úvěru, popřípadě jejich kombinací z prostředků FS

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení.
 


Plánovaná výzva: 15. 10. 2015 – 5. 1. 2016
Plánovaná alokace:
235 mil. Kč

            Podklady pro podání žádosti v 5. prioritní  ose jsou mimo jiné:

 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu,

 • Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů)
  a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku,

 • Energetický štítek obálky budovy dle normy ČSN 730540-2 (2011) (pouze
  u realizací zateplení a rekonstrukce zdrojů vytápění) – samostatně se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posudku,

 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy v úrovni pasivního standardu. Platí pouze pro SC 5.2.

Integrovaný regionální operační program

2.5 Snížení energetické náročnosti budov

Typy projektů:

 • Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov
  Zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří. Dále prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění
  a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu,

 • Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody
  Nový zdroj pro vytápění bytového domu, využívající místo pevných nebo kapalných fosilních paliv efektivní, ekologicky šetrné zdroje,

 • Přechod na šetrné, ekologické zdroje
  Cílem je pořízení účinných a nízkoemisních kotlů na biomasu, účinných tepelných čerpadel či kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívajících obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.

  Oprávnění žadatelé:
  Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků byt. jednotek (budovy se 4 a více byty), kromě FO nepodnikajících. Vztahuje se na území celé ČR kromě hl. města Prahy.


  Výše dotace: bude specifikováno ve výzvě, plánované využití dotace a finančního nástroje

  Předpokládaná výzva: vyhlášení říjen - listopad/2015

  Naše společnost SIGMIN, a.s. Vám nabízí  bezplatné úvodní konzultace ke zjištění základních informací a následně jsme připraveni Vám poskytnout kompletní poradenské služby spojené s přípravou Vašich záměrů, výběrem vhodného programu, zpracováním žádosti o dotaci v požadovaném rozsahu a poradenství v době realizace záměru a povinné udržitelnosti.

  Důležitým podkladem pro podání  žádostí o dotace tohoto typu je dostatečná stavebně-technická příprava. V tomto ohledu dokážeme našim klientům nabídnout komplexní servis. Prostřednictvím naší dceřiné společnosti Sigreen  zajišťujeme zpracování  energetických posudků, energetických auditů, PENB, energetický štítků obálek budov  a dalších dokumentů a inženýrské činnosti, které jsou s realizací  dotovaného projektu spojené.

  Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

  Věříme, že teď nastává ten nejpříhodnější čas, kdy lze  s pomocí dotací podpořit Vaše  budoucí investiční aktivity.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑