PRV - výzvy 4.3.2, 8.4.2, 8.5.2 (4. kolo výzev)

15 / 02

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
 

4.3.2 – Lesnická infrastruktura


Příjem žádostí: 4. – 24. 4. 2017
 
Podporované aktivity: investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcí lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty, včetně souvisejících objektů a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic - projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně do částky odpovídající 20 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
(význam zkratek 1L - 4L naleznete v Pravidlech)
 
Oprávnění žadatelé: Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí
 
Výše dotace: 80 %
Minimální výše způsobilých výdajů: 10 tis. Kč/projekt
Maximální výše způsobilých výdajů: 8 mil. Kč/projekt
Alokace: 81 181 000 Kč
Územní realizace: celá ČR mimo hl. m. Prahy
 

 

8.4.2 – Odstraňování škod způsobené povodněmi


Příjem žádostí: 4. – 24. 4. 2017
 
Podporované aktivity: Odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích nebo jejich částech, které se nacházejí v rámci PUPFL a v jejich povodích, pokud se jedná o PUPFL  - sanace břehových nádrží a výmolů, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází), odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků, odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech, projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
(PUPFL= Podpora je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa)
 
Oprávnění žadatelé: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL a nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. - Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. - Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 
Výše dotace: 100 %
Minimální výše způsobilých výdajů: 100 tis. Kč/projekt
Maximální výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč/projekt
Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 50 000 000 Kč za období 2014 - 2020.
Alokace: 26 936 165 Kč
Územní realizace: celá ČR mimo hl. m. Prahy
 

8.5.2 – Neproduktivní investice v lesích


Příjem žádostí: 4. – 24. 4. 2017
 
Podporované aktivity: Opatření k posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků), opatření k usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor), opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků), opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně), nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace a to za podmínek stanovených Pravidly.
 
Oprávnění žadatelé: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. - Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 
Výše dotace: 100 %
Minimální výše způsobilých výdajů: 100 tis. Kč/projekt
Maximální výše způsobilých výdajů: 2 mil. Kč/projekt
Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 50 000 000 Kč za období 2014 - 2020.
Alokace: 23 884 615 Kč
Územní realizace: celá ČR mimo hl. m. Prahy


© 2018, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑