Program rozvoje venkova

17 / 02

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo specifické podmínky pro 2. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova.
 

Jarní kolo: 2. - 15. 5. 2016

 
6.4.1 - Investice do nezemědělských činností
6.4.2 - Podpora agroturistiky
6.4.3 - Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
8.6.2 - Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.2.1 - Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
 
 

6.4.1 - Investice do nezemědělských činností


Operace je zaměřena na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se o oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu a výzkumu a vývoje. Podporovány budou jak stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.
 
Oprávnění žadatelé:
Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě) evidováný v Evidenci zemědělského podnikatele.
 
Výše dotace:
25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky,
35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky,
45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky.
 
Minimálně výše dotace - 200 000 Kč celkových způsobilých výdajů.
Maximálně výše dotace - 10 000 000 Kč celkových způsobilých výdajů.
 
Způsobilé výdaje:
 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb
 • doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení
 • pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 • nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
 • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Hl. město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.
 
 
 

 Operace 6.4.2 Podpora agroturistiky


Operace je zaměřena na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. Podporována bude stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).
 
Oprávnění žadatelé:
Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě), která je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.
 
Výše dotace:
25 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky,
35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky,
45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky.
 
Minimálně výše dotace - 200 000 Kč celkových způsobilých výdajů.
Maximálně výše dotace - 10 000 000 Kč celkových způsobilých výdajů.
 
Způsobilé výdaje
 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technická zařízení staveb
 • doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení
 • náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3
 • nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
 • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

 

 Operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů


Účelem operace je podpora investic zaměřených na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucích k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, a to z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie.
Podporována je nová výstavba nebo modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (dřevní nebo směsné pelety, nedřevní pelety, dřevní brikety).
 
Oprávnění žadatelé:
Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), která podniká v zemědělské výrobě  a je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.
 
Výše dotace:
25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky,
35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky,
45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky.
 
Minimálně výše dotace - 200 000 Kč celkových způsobilých výdajů.
Maximálně výše dotace - 10 000 000 Kč celkových způsobilých výdajů.
 
Způsobilé výdaje
účelem dotace je:
 • založení nové provozovny nebo,
 • rozšíření kapacity stávající provozovny nebo,
 • rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny nebo
 • zásadní změny celkového výrobního postupu stávající provozovny

 Operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven


Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.

Oprávnění žadatelé:
Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku. Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí.
 
Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů.
 
Minimálně výše dotace - 10 000 Kč celkových způsobilých výdajů.
Maximálně výše dotace - 5 000 000 Kč celkových způsobilých výdajů.
 
Způsobilé výdaje
 • stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva,
 • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 
 

 Operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě


Operace je zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů. V případě inovace pouze pro podnik žadatele/příjemce se spolupracující subjekt (výzkumný/vývojový tým žadatele) musí významně podílet na aplikaci (přizpůsobení) již existující technologie, produktu nebo procesu na specifické podmínky podniku.
 
Oprávnění žadatelé:
a) Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě), který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.
 
b) Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici příjemce dotace, tzn. jedná se o zemědělského podnikatele (fyzická nebo právnická osoba), který hodlá podnikat v zemědělské a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím zemědělského podnikatele.
 
c) Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě, a který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.
 
Výše dotace činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 
Minimálně výše dotace - 1 000 000 Kč celkových způsobilých výdajů.
Maximálně výše dotace - 100 000 000 Kč celkových způsobilých výdajů.
 
Výdaje na spolupráci musí tvořit:
a) u projektů do 10 000 000,- Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace, minimálně 15% a zároveň maximálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
b) u projektů nad 10 000 000,- do 50 000 000,- Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace minimálně 10 % a zároveň max. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
c) u projektů nad 50 000 000,- Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace, minimálně 7% a zároveň maximálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 
Způsobilé výdaje
1) provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.
 • Náklady na spolupráci se týkají přípravných operací (např. navrhování/vývoj produktu, postupu, technologie), zkoušek a hmotných anebo nehmotných investic souvisejících se spoluprací, před použitím nově vytvořených produktů, postupů a technologií pro obchodní účely, konkrétně:
   
  2) přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí či vlastního výzkumu (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření Investice do hmotného majetku), konkrétně:
 • Investice do nových zemědělských produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
 • Stavební investice potřebné k výrobě inovativních produktů a k zavedení inovativních postupů a technologií
   
Nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑