OPŽP - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

25 / 02

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR  34. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.
 
Výzva č. 34 - Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1, investiční priority 2,

SC 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

 
Příjem žádostí: od 1. března 2016 do 31. května 2016
 
Popis podporovaných aktivit:
Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozenýh rozlivů

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
 • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

 • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
 • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
 • vsakovací šachty,
 • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 
Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výtavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

 • výstavba suchých nádrží (poldrů),
 • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
 
Aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“
 • stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.
Oprávnění žadatelé: kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající
 
Alokace: 1,3 mld. Kč
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 200 000 Kč (výzva je kolová)
Výše podpory: 85 %
 
 
Výzva č. 35 - Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1, investiční priority 2,

SC 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Příjem žádostí: od 1. března 2016 do 31. května 2016
 
Popis podporovaných aktivit
Aktivita 1.4.1. - Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,
 • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“ a „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“, jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.
 
Aktivita 1.4.3 - Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.
 
 
Oprávnění žadatelé: kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace
 
Alokace: 350 mil. Kč
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 200 000 Kč (výzva je kolová)
Výše podpory: 85 % a pro opatření varovných systémů bude podpora 70 % z celkových způsobilýh systémů


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑