OPŽP - úspory energie ve veřejných budovách

10 / 04

Operační program Životní prostředí
 
 

70. výzva: Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov
a zvýšit využití OZE


Podpora projektů   na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, a to:
a)     Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov (včetně projektů využívajících EPC)
 • zateplení obvodového pláště budovy,
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění apod.),
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
 • instalace fotovoltaického systému
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody
 
b)    Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
 
Výše dotace:
·  Výše dotace pro běžné objekty: 35 – 50 % z celkových způsobilých výdajů.
·  Výše dotace pro památkově chráněné budovy: 40 – 50 % z celkových způsobilých výdajů. Je možné získat bonifikaci ve výši 5 % pro žadatele, kteří zrealizují celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace způsobilé pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.
·  Min. výše dotace je 100 000 Kč.
 
 
Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti vlastněné 100 % veřejným subjektem.
 
Příjem žádostí:  3. 4. – 29. 9. 2017
Alokace: 3 mld. Kč
Vztahuje se na území celé ČR včetně hl. města Prahy.
 
Podklady pro podání žádosti v 5. prioritní  ose jsou mimo jiné:
 
 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu,
 • Kumulativní rozpočet projektu
 • Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku,
 • Energetický štítek obálky budovy dle normy ČSN 730540-2 (2011) (pouze u realizací zateplení a rekonstrukce zdrojů vytápění) – samostatně se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posudku,
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - zpracovaný dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti. Platí pouze pro SC 5.1 a).
 

61. výzva: Specifický cíl 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov


Podpora projektů na výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.
 
Výše dotace: do 30 % z celkových způsobilých výdajů
·  Max. výše dotace je 50 mil. Kč
·  Min. výše dotace je 100 000 Kč.
 
Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, obchodní společnosti vlastněné 100 % veřejným subjektem.
 
Příjem žádostí: 3. 4. 2017 – 31. 10. 2019
Alokace: 500 mil. Kč
Vztahuje se na území celé ČR mimo hl. města Prahy


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑