OPŽP - SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

30 / 03

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo 30. výzvu z Operačního programu Životní prostředí se specifickým cílem 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Příjem žádostí: od 30. 3. - 31. 5. 2016

Aktivita 4.4.1 - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně


Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (včetně vodních prvků a ploch):

  • zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),
  • obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody.
Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce (nad 500 obyvatel), dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (o.p.s., nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
 
Výše dotace: 
  • Max. výše dotace je 60 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Min. výše dotace 250 tis. Kč způsobilých výdajů.

Alokace: 272 mil. Kč

Místo realizace Vztahuje se projektu: na území celé ČR mimo hl. města Prahy.© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑