Nová zelená úsporám 2017 pro veřejné budovy

11 / 01

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 3. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

 
Příjem žádostí: 1. 2. – 31. 10. 2017
 
Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie v budovách veřejného
sektoru, která:
  1. jsou v souladu se stanoveným účelem užívání užívány k poskytování zdravotní lázeňské léčebně rehabilitační péče, souvisejících ubytovacích a stravovacích služeb a pořádání doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Budova musí být určena a užívána ke všem výše uvedeným účelům.
  2. nebo nejsou využívány a jejich stávající stavebně technický stav neumožňuje jejich řádné a efektivní užívání bez účelné investice do rekonstrukce či revitalizace a současně vzhledem k tomu, že není možné doložit reálnou spotřebu energie v těchto budovách v předchozím období (počáteční stav), nelze na snížení energetické náročnosti těchto budov čerpat prostředky z jiných dotačních titulů.
Především se jedná o zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (např. zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), součástí projektu může být i aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).
 
Žadatelé:
Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky měst a obcí, kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, veřejné a státní vysoké školy, obchodní společnosti ze 100 % vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, státní organizace zřízené zvláštním zákonem a spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti.
 
Výše dotace: max. do výše 90 % celkových způsobilých výdajů
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 tis. Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 200 mil. Kč
Žadatel může v jedné Výzvě podat maximálně tři žádosti o podporu, přičemž celková výše požadované dotace stanovená ze součtu celkových způsobilých výdajů všech tří projektů může být maximálně 200 mil. Kč.
 
Alokace: 170 000 000 Kč
 
Výčet některých povinných příloh:
·         územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)
·         aktuální výpis z katastru nemovitostí
·         Energetický štítek obálky budovy
·         Energetický posudek
·         Deklarace původního stavu u nevyužívaných budov veřejného sektoru
·         Prohlášení o zateplovaných plochách aj.
 
Více se dočtete na stránkách www.zelenausporam.cz nebo můžete kontaktovat naši společnost:
SIGREEN s.r.o., Táboritská 511, Kolín IV, tel: 724 802 823, sigreen@sigreen.cz
 
Naše firma prošla všemi vlnami dotačního programu Zelená úsporám se 100% úspěšností. Všechny realizované projekty byly zákazníkům proplaceny. Využijte proto naše znalosti a zkušenosti v novém dotačním programu Nová zelená úsporám.
Poskytujeme komplexní služby pro obdržení dotacevypracování předběžného energetického posouzení, energetického posudku, projektové dokumentace, podání a administrace žádosti a pomoc s doložením realizace.
 
 
                   


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑