MMR - Podpora obnovy sportovní infrastruktury, DT 6

20 / 06

Ministerstvo pro místní vyhlásilo nový dotační titul v rámci podprogramu Podpora obnovy rozvoje venkova 2017.
 

Dotační titul č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury


Podporované aktivity:
Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:
 • Na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy.
 • Na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.
Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu využít.
 
Dotace není poskytována na:
 • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atd.),
 • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, trampolíny, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).
 
Výše dotace:    až 70 % uznatelných nákladů akce
·         Minimální výše způsobilých výdajů: 500 tis. Kč / na jednu akci
·         Maximální výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč / na jednu akci
 
Žadatelé:          obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2017), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba, která je zřizovatelem základní školy.
Přílohy:
 • popis výchozího stavu,
 • popis cíle a aktivit projektu (jasný popis cíle, jasný a podrobný popis aktivit včetně jejich výstupů, cílové skupiny atd.),
 • doklad o vlastnictví majetku (výpis z KN, nebo z dálkového přístupu do KN podepsaný a opatřený razítkem žadatele, nebo nabývací smlouva),
 • zřizovací listina,
 • předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek,
 • harmonogram přípravy a realizace akce,
 • barevná fotodokumentace aktuálního stavu (pouze v tištěné podobě),
 • u akcí stavebního charakteru
  • Části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby (zakreslenou do katastrální mapy s čísly parcelními) jako součást dokumentace akce (podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).
  • Dokumentace požadovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která bude (podle druhu stavby) zahrnovat:
 • písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo prohlášení oprávněného zástupce obce, svazku obcí nebo kraje o tom, že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz k ohlášení nezaslal (podle § 106 stavebního zákona) nebo
 • stavební povolení (podle § 115 stavebního zákona), resp. žádost o jeho vydání nebo
 • veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle § 116 stavebního zákona) nebo
 • certifikát autorizovaného inspektora (podle § 117 stavebního zákona).
 • Jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadována dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací (prohlášením statutárního zástupce, volnou formou).
 • popis zapojení dětí a mládeže do projektu včetně předložení relevantních dokladů, např. zápis, obrazová dokumentace, fotodokumentace apod.
Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený Strategický rozvojový dokument!

                                                                             
Lhůta pro doručení žádostí: 19. 6. - 18. 8. 2017.

 

       © 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑