MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora bydlení, Podpora územně plánovacích činností obcí

18 / 10

Dnešním dnem Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupnilo příjem žádostí, který poběží až do 30. prosince 2016. Možnost předkládat žádosti pro rok 2017 lze do podprogramů:
 
Podpora obnovy a rozvoje venkova
 • Dotační titul č. 1 „Podpora vítězů soutěže Vesnice roku"
 • Dotační titul č. 2 „Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“
 • Dotační titul č. 3 „Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova“
 • Dotační titul č. 4 „Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci“
 • Dotační titul č. 5 „Podpora obnovy místních komunikací
Podpora bydlení
 • Podprogram „Regenerace sídlišť pro rok 2017“
 • Podprogram „Podporované byty pro rok 2017“
 • Podprogram „Olověné rozvody pro rok 2017“
 • Podprogram „Bytové domy bez bariér pro rok 2017“

Podpora územně plánovacích činností obcí

 
Lhůta pro doručení žádostí je od 18. 10. - 30. 12. 2016.
 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017


Je zaměřena na rozvoj venkovských oblastí, kde se předpokládá participace obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.
Ke všem dotačním titulům musí mít obec zpracovaný a schválený STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT.  
 
Podprogram je členěn na 5 dotačních titulů:

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úprava veřejných prostranství, veřejná zeleň, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, propagace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.
 • Výše dotace:   až 80 % uznatelných nákladů akce
 • Žadatelé:         obce oceněné Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 nebo se umístili na 1.-.3. místě celostátního kola této soutěže
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
 • DT č. 2 A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku sloužící generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru/přípravě/realizaci se podílela generace dětí a mládeže (úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity – hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.)
 • DT č. 2 B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti (podporovány budou akce a výstupy sloužící dětem a mládeži: interiérové rekonstrukce místnosti – podlahy, stěny, stropy, voda, topení, elektroinstalace, výměna oken a dveří apod.)
 • Výše dotace:  až 70 % uznatelných nákladů akce, min. 50 tis. Kč, max. 400 tis. Kč
 • Žadatelé:        obec do 3000 obyvatel nebo svazek obcí (a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být 1 obec, protože akce zasahuje na katastrálního území více obcí)

Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměna zkušeností při přípravě projektů, podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřených na obnovu a rozvoj venkova.
 • Výše dotace:  až 70 % uznatelných nákladů akce, max. však 200 tis. Kč
 • Žadatelé:        obec do 3000 obyvatel nebo svazek obcí
 
Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Obnova drobných sakrálních staveb, které jsou v majetku obce a nejsou prohlášeny kulturní památkou (kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž, úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb – max. do 5 m od stavby, která je předmětem žádosti).
 • Výše dotace:  až 70 % uznatelných nákladů akce, min. 40 tis. Kč, max. 300 tis. Kč
 • Žadatelé:        obec do 3000 obyvatel nebo svazek obcí (a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být 1 obec, protože akce zasahuje na katastrálního území více obcí).

Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací
Oprava/rekonstrukce místních komunikací, jejich součástí a příslušenství (všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; místní komunikace na mostních objektech a jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;  kanalizace, včetně úprav a odvádění povrchové vody, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělící pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky aj.)
 • Výše dotace:  až 50 % uznatelných nákladů akce, min. 100 tis. Kč, max. 1 mil. K
 • Žadatelé:        obec do 3000 obyvatel
Dotace je poskytována pouze na jednu místní komunikaci obce (podle evidence pasportu komunikací).
 

Podpora bydlení pro rok 2017


1. Regenerace sídlišť
Výstavba a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury (místní komunikace, chodníky, cyklostezky, retardéry, zpomalovací prvky apod.), úprava veřejných prostranství (zřizování dětských hřišť, odpočinkových ploch, sportovních a rekreačních ploch apod.) a s tím související projektové práce.
 • Výše dotace:    až 70 % uznatelných výdajů na realizaci akce
 • Žadatelé:          obec
 
2. Podporované byty
Novostavba bytového domu, stavební úpravy, nástavba nebo přístavba, pokud vznikne nový byt nebo bytový dům.
 • Výše dotace:    pro pečovatelský byt, vstupní upravitelný byt, byt v KoDuS …….. max. 600 000 Kč/byt
                               Výstavba vstupního bytu ………………………………………. max. 550 000 Kč/byt
                               Pořízení vstupního bytu …………………………...................… max. 80 % ze 2 hodnot (kupní nebo vydražením/odhadovanou cenou) ……….............................................………………….…....................................….max. 400 000 Kč/byt
 • Žadatel:           obec, právnická osoba
 
3. Olověné rozvody
Cílem podprogramu Olověné rozvody je zkvalitnění bytového fondu snížením obsahu olova v pitné vodě.
 • Výše dotace:    max. 20 000 Kč/byt v domě
 • Žadatel:            obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, evropská společnost; sociální družstvo; bytové družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb.; fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající.
 
4. Bytové domy bez bariér
Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jimi nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.
 
Výše dotace:    až max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:
a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;
b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;
c) 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu.
 • Žadatelé:        obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, evropská společnost; sociální družstvo; bytové družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb.; fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající.
 
 
Podpora územně plánovacích činností obcí 2017

V roce 2017 bude poskytována podpora pouze na dotační titul ÚZEMNÍ PLÁN. Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný ÚP nebo mají, ale jeho platnost končí do 30. 12. 2020 (tj. ÚP schválený před 1. 1. 2007)
 • Výše dotace: max. 80 % uznatelných nákladů, max. do výše 400 tis. Kč/územní plán
 • Žadatelé: obec (mimo ORP, hl. m. Prahu a obce, které pořídily/pořizují ÚP a byly/jsou příjemce dotace na pořízení návrhu ÚP z IOP, nebo z PRV).
 
 
 
 


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑