Jak dostat dotaci na místní komunikaci ještě v roce 2015?

27 / 03

V těchto dnech byla vyhlášena Výzva č. 85A:

-       kontinuální výzva s platností od 7. 4. do 27. 5. 2015 – pořadí projektů je určeno dobou registrace projektu (předložení na ÚRR) u projektů, které dosáhnou min. bodové hranice, projekty jsou hodnoceny ihned po doručení

-       režim závěrečných výzev - alokované prostředky: 0,- Kč (kurz: 27,50 Kč/EUR), s žadateli budou uzavírány pouze Smlouvy o poskytnutí dotace bez garantované min. výše dotace (maximální dotace bude odpovídat výši schválené VRR), příjemce realizuje projekt z vlastních prostředků, žádost o platbu je proplacena dle disponibilních prostředků ROP SČ

-       žadatel: Obce nad 500 obyvatel ( k 1.1.2015) a Organizace zřizované nebo zakládané obcemi nad 500 obyvatel,

-       maximální míra dotace ZV: 85 %

-       nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu

-       minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 mil. Kč, maximální přípustná výše celkových výdajů (způsobilé + nezpůsobilé výdaje) na jeden projekt je: 10 mil. Kč.

-       lze předložit pouze jednu žádost o platbu (závěrečnou) a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení fyzické realizace projektu, datum podání ŽoP nesmí být pozdější než 30. 11. 2015.

-       u projektů, které splnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí, je žadatel povinen předložit zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na hlavní předmět projektu před zahájením zadávacího řízení nejpozději před podpisem Smlouvy o dotaci,

-       smlouva o dílo s vítězem zadávacího řízení na hlavní předmět projektu musí být uzavřena nejpozději do 1. 8. 2015,

-       režim modifikovaných plateb není možný (do ŽoP lze zahrnout pouze proplacené faktury)

-       žadatel je oprávněn předložit pouze jednu žádost v rámci vyhlášené výzvy

-       budou bodově zvýhodněny projekty, kde přílohy: „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“ a Doklady dle stavebního zákona“, budou dodány kompletně k registraci žádosti o dotaci (bez nutnosti dodatečného doložení),

-       nebudou schvalovány náhradní projekty, pokud žadatel nepodepíše smlouvu bez garance minimální výše dotace, projekt bude vyřazen.

Zaměření výzvy:  oblast podpory 1.1 – místní komunikace

Podpora bude zaměřena na projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční sítí. Jedná se tedy o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům (např. vlakové, autobusové nádraží), objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod. (nejsou podporovány projekty neinvestičního charakteru, tj. prostá oprava a údržba místních komunikací, přístupové komunikace k čistě obytným zónám a napojení developerských projektů pro obytnou funkci)

zdroj: http://www.ropstrednicechy.cz© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑